II. Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 8. Cel Fundacji

1. Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej.

2. Rodzinną opiekę zastępczą stanowią rodziny zastępcze spokrewnione i nie spokrewnione, rodziny zastępcze zawodowe nie spokrewnione – wielodzietne i specjalistyczne, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka oraz rodziny adopcyjne.


§ 9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej przez:

A) rozpoznawanie potrzeb środowiska rodzinnej opieki zastępczej i organizowanie działań wspierających rodzinną opiekę zastępczą w tym środowisku
B) prowadzenie grup wsparcia środowiskowego
C) tworzenie bezpłatnych punktów konsultacyjnych – medycznych, psychologicznych, prawnych, pedagogicznych i innych
D) prowadzenie banku danych z różnych dziedzin (telefony, adresy, kontakty e-mail i inne), do dyspozycji rodziców rodzinnej opieki zastępczej
E) organizowanie telefonicznych dyżurów pomocowych
F) organizowanie wolontariatu w rodzinnej opiece zastępczej
G) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych
H) organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla potrzebujących
I) pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, w tym profilaktykę wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych od alkoholu
J) pomoc osobom niepełnosprawnym
K) reprezentowanie i obronę ich interesów w środowisku i instytucjach
L) organizowanie szkoleń
M) systematyczną współpracę z organami administracji publicznej, podejmowanie realizacji zlecanych zadań publicznych i inne formy współpracy
N) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Fundacji
O) współpracę z innymi organizacjami pomagającymi dziecku i rodzinie

2) propagowanie rodzinnej opieki zastępczej w społeczeństwie poprzez:

A) opracowanie i wdrożenie nowych metod pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania kandydatów do zastępczego rodzicielstwa
B) propagowanie rodzinnej opieki zastępczej w społeczeństwie polskim przy współpracy ze środkami masowego przekazu poprzez przekazywanie rzetelnych informacji o zastępczym rodzicielstwie
C) propagowanie i wspomaganie działań mających na celu ograniczenie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem na rzecz rodzinnych form opieki
D) pozyskiwanie wsparcia Kościoła katolickiego i związków religijnych w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów sieroctwa społecznego
E) wnioskowanie o szybsze i efektywniejsze podejmowanie działań, władz ustawodawczych, państwowych i sądowych oraz samorządowych na rzecz rodzinnej opieki zastępczej
F) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się propagowaniem zastępczego rodzicielstwa, wspomaganie ich działań
G) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wymiana doświadczeń w celu usprawniania systemu zapobiegania sieroctwu społecznemu
I) informowanie opinii publicznej o sprawach z zakresu rodzinnej opieki zastępczej, w tym także przez uczestnictwo w programach radiowych i telewizyjnych, oraz przez działalność edukacyjną i wydawniczą.
Wstecz