Zadania rodziny zastępczej:

 1. sprawowanie osobistej opieki nad powierzonym dzieckiem, w miejscu stałego zamieszkania rodziny,
 2. zapewnienie dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju (odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka, w tym także potrzeby wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
 3. współpraca z sądem opiekuńczym,
 4. współpraca z jednostką sprawującą nadzór nad przebiegiem rozwoju dziecka oraz warunkami jego życia – z powiatowym centrum pomocy rodzinie lub sprawującym nadzór w jego imieniu ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym,
 5. informowanie tej jednostki o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i jego samowolnym oddaleniu się,
 6. gromadzenie i przechowywanie dokumentów, dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego wyników w nauce oraz sytuacji prawnej,
 7. wspieranie działań w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dziecka,
 8. podtrzymywanie więzi z rodziną naturalną dziecka.
Rodzina zastępcza przy wykonywaniu swej funkcji kieruje się dobrem dziecka przyjętego do rodziny i poszanowaniem jego praw do:
 1. wiedzy o swoim pochodzeniu,
 2. podtrzymania kontaktu z rodziną naturalną oraz z innymi osobami bliskimi,
 3. zachowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy.


Wstecz