Kto i w jaki sposób może zostać rodziną zastępczą.

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim jeżeli spełniają oni następujące warunki:


Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prowadzą: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze, organizacje pozarządowe.

W Warszawie szkolenia prowadzone są w oparciu o programy:
  1. PRIDE (Parents Resorce for Information, Development, Education - Źródła Informacji, Rozwoju i Edukacji dla Rodziców - licencjonowany program amerykański, w Polsce rozpowszechniany przez Towarzystwo Nasz Dom a stosowany również w Publicznym Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym
  2. SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM - opracowany przez Katolicki Ośrodkek Adopcyjno - Opiekuńczy
Programy mają na celu przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, pozwalają przymierzyć się do roli opiekuna oraz doskonalić umiejętności i wiedzę z zakresu: Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (Sąd Rodzinny i Nieletnich wydział stosowny do miejsca zameldowania rodziców lub opiekunów prawnych dziecka). W przypadkach pilnych, lecz za zgodą rodziców umieszczenie takie może nastąpić także na podstawie umowy powierzenia, zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a Starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O fakcie tym Starosta niezwłocznie powiadamia właściwy sąd.

Wstecz